Všeobecné podmienky používania Czech Discovery

Úvod

Vitajte na portáli www.czechdiscovery.eu (ďalej len „webová stránka“). Návštevou webovej stránky potvrdzujete, že ste sa oboznámili a súhlasíte s dodržiavaním týchto podmienok používania webovej stránky, ktorých neoddeliteľnou súčasťou sú a pravidlá ochrany súkromia. Tieto podmienky používania upravujú náš vzájomný vzťah pri používaní tejto webovej stránky.

Používanie webovej stránky v rozpore s týmito podmienkami zakladá vašu zodpovednosť za takéto konanie a máme právo domáhať sa nápravy vrátane náhrady škody v zmysle príslušných právnych predpisov.

Majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 so sídlom Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 57615/L (ďalej aj „program Czech Discovery“ alebo "nás" alebo "my").

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto podmienky doplniť alebo zmeniť, pričom aktuálne znenie vždy zverejníme na webovej stránke.

Špecifické pravidlá používania webovej stránky sú upravené pre hosťa a hostiteľa v osobitných podmienkach používania webovej stránky.

Používanie tejto webovej stránky a všetky prípadné nároky a spory vyplývajúce z jej použitia sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Čo ponúka program Czech Discovery?

Prostredníctvom webovej stránky sprístupňujeme databázu, ktorá obsahuje adresár a informácie o možnostiach bezplatného parkovania pre majiteľov obytných vozidiel s popisom a službami, ktoré môžu využívať. Databáza je priebežne aktualizovaná.

Autorské práva

Všetky práva sú vyhradené. Autorské práva k webovej stránke, k jej obsahu, k spôsobu vizuálneho zobrazenia, k informáciám a materiálom na nej uvedených a k ich logickému, grafickému spôsobu usporiadania, sú našim vlastníctvom.

Komplexný obsah webovej stránky vrátane textu, web dizajnu, grafického rozloženia a štruktúry stránok (layout), technických náčrtov, vyobrazenia a usporiadania súborov, obsahu a štruktúry servisných e-mailov, ktoré sú vám zasielané našim systémom , sú chránené autorským právom.

Obsah webovej stránky a akúkoľvek jej časť nie je možné uchovávať, modifikovať, kopírovať, rozmnožovať alebo šíriť bez nášho predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu. Logá, názvy či symboly použité na webovej stránke môžu byť registrované príslušnými subjektmi. Akákoľvek časť webovej stránky alebo časť obsahu webovej stránky (vrátane zdrojového kódu použitého v prezentačnej vrstve stránok, t.j. zdrojový kód stránok vo formáte HTML), nesmie byť skopírovaná elektronickým, mechanickým a ani žiadnym iným spôsobom za účelom sprístupnenia takejto časti stránok alebo obsahu stránok verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa príslušných autorských práv.

Odkazy na iné webové stránky

Aby ste sa pohodlne a rýchlo dostali k ďalším užitočným informáciám, obsahuje webová stránka aj odkazy na iné webové stránky.

Iné webové stránky nemusia byť nami vlastnené alebo prevádzkované, a preto nezodpovedáme za ich obsah a ich používanie. Uvedenie odkazov na tieto stránky neznamená, že ich schvaľujeme

Odporúčame vám, aby ste sa pred použitím takýchto stránok oboznámili s pravidlami ich používania vrátane ochrany svojich údajov a súkromia. Je na vašom rozhodnutí a na vašej zodpovednosti, aby ste vykonali potrebné antivírové a podobné opatrenia.

Zodpovednosť

Našou snahou je, aby webová stránka fungovala nepretržite a bezproblémovo. Ak však dôjde k dočasnej nedostupnosti webovej stránky z technických príčin, nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo iné ujmy z tohto dôvodu vzniknuté či už vám alebo tretím osobám.

Všetky informácie a obsah na webovej stránke poskytujeme pri najlepšom vedomí a svedomí. Snažíme sa udržiavať informácie aktuálne, pravdivé a korektné, žiadnym spôsobom však nezodpovedáme za správnosť, úplnosť, presnosť, aktuálnosť, spoľahlivosť, vhodnosť či dostupnosť informácií, produktov, služieb alebo grafických zobrazení a fotografií uvedených na webovej stránke na akýkoľvek účel. Akékoľvek spoliehanie sa na informácie uvedené na webovej stránke a ich využívanie je preto výhradne na vaše vlastné nebezpečenstvo.

Nezodpovedáme za žiadne hmotné či nehmotné škody vzniknuté v súvislosti s akýmkoľvek používaním či zneužívaním informácií uvedených na webovej stránke alebo v dôsledku absencie akýchkoľvek informácií na webovej stránke. Nenesieme zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody spôsobené akýmkoľvek použitím informácií webovej stránky alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a inej ujmy.

Upozorňujeme vás, že informácie na webovej stránke môžu byť z časti preberané od tretích strán, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby, a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo meniť a dopĺňať webovú stránku a jej obsah bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež sme oprávnení kedykoľvek webovú stránku zrušiť.

Pravidlá ochrany súkromia

Chceme zabezpečiť, aby pri používaní našej webovej stránky bolo vaše súkromie v čo najvyššej možnej miere chránené. Na správne zabezpečenie účelu webovej stránky a v snahe neustále skvalitňovať fungovanie webovej stránky je však nutné, aby sme určité informácie vyžadovali, uchovávali, používali event. poskytli tretím osobám. Ide najmä o informácie o vás, o vašich objednávkach, registráciách a prístupoch na webovú stránku vrátane vášho pohybu po nej. Vyhradzujeme si právo monitorovať prístupy na webovú stránku.

Webtracking

Webtracking poskytuje informácie o správaní sa používateľov na webovej stránke, čím nám umožňuje efektívnu kontrolu úspešnosti online aktivít. Vyhodnotenie sa uskutočňuje výlučne anonymne, a teda vás nie je možné na základe neho vyhľadať.

Využívame Google Analytics, čo je nástroj pre analýzu internetu od spoločnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics využíva aj cookies, ktoré sa umiestnia na vašom počítači a ktoré umožnia analýzu používania webovej stránky. Informácie vygenerované pomocou cookie, týkajúce sa používania webovej stránky (vrátane IP adresy), sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie užívania webovej stránky, na vyhotovovanie záznamov aktivít pre poskytovateľov služieb internetových stránok a na poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním internetových stránok a internetu. Google poskytne v prípade potreby tieto informácie tretím subjektom, pokiaľ to je predpísané zákonom alebo pokiaľ tieto predmetné informácie spracúvajú na základe požiadavky Google. Google v žiadnom prípade nespáruje vašu IP adresu s inými údajmi, ktoré má uložené. Inštalácii cookies môžete zabrániť príslušným nastavením internetového prehliadača, v takom prípade však možno nebudete môcť využívať všetky funkcie webovej stránky v plnej miere. Zásady ochrany osobných údajov sú k dispozícii na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html.

Návštevou webovej stránky vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním svojich údajov, ktoré Google zaznamenal spôsobom a na účel uvedený v týchto pravidlách ochrany súkromia.

Cookies

Webová stránka využíva tzv. cookies (malé textové súbory, ktoré sa umiestnia na vašom počítači, kde ich môžete opätovne vyvolať). Cookies slúžia na to, aby sa individualizoval váš prístup na webovú stránku, a aby ste sa mohli prihlásiť na využívanie služieb webovej stránky.

Môžete si svoj internetový prehliadač nastaviť tak, že zamietne niektoré alebo aj všetky cookies, avšak možno nebudete môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky webovej stránky. Pre ďalšie informácie navštívte www.aboutcookies.org alebo www.allaboutcookies.org.

Webová stránka môže obsahovať tzv. webbeacons (malé neviditeľné grafy, ktoré pomáhajú zisťovať interakcie s webovou stránkou, stanoviť cookies alebo zistiť počet návštevníkov na webovej stránke). Webbeacons alebo špeciálne zakódované linky môžu byť zapracované do našich letákov a marketingových mailov, za účelom zistenia, či tieto správy boli prečítané a či bolo kliknuté na linky, ktoré tieto správy obsahujú.

Návštevou webovej stránky prehlasujete, že súhlasíte s používaním cookies a webbeacons.

Osobné údaje

Pri ochrane vašich osobných údajov sa spravujeme zákonom č. 4282002 Z. z. a vaše osobné údaje získavame a spracúvame, aby sme

V zmysle vyššie uvedeného zhromažďujeme nasledovné osobné údaje: vaše meno, priezvisko, poštovú adresu, štát, e-mailovú adresu príp. telefónne číslo.

Na váš e-mail budeme príležitostne zasielať reklamné informácie o nových službách, špeciálnych ponukách alebo iných skutočnostiach, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať alebo by mohli skvalitniť poskytovanie našich služieb. Kedykoľvek máte právo odmietnuť resp. zastaviť posielanie takýchto e-mailov, a to žiadosťou na info@czechdiscovery.eu

Vaše osobné údaje nebudeme poskytovať tretím osobám, okrem prípadov stanovených právnymi predpismi.

Návštevou tejto webovej stránky nám poskytujete svoj súhlas na získavanie, zhromažďovanie a spracúvanie vašich osobných údajov podľa ustanovení týchto pravidiel.

Finančné údaje

Všetky finančné transakcie v súvislosti s využívaním webovej stránky sú spracované prostredníctvom systému PayPal, ktorý sám zodpovedá za ochranu vami poskytnutých údajov. Zásady ich ochrany si môžete pozrieť na stránke www.paypal.com.

So systémom PayPal zdieľame vaše údaje len v rozsahu nevyhnutnom pre účely spracovania platieb pri využívaní webovej stránky, a vybavovanie sťažností príp. otázok týkajúcich sa týchto platieb.

Prístup k vašim osobným údajom

Máte právo požiadať nás informáciu, ktorými osobnými údajmi o vás disponujeme. Ak by ste chceli kópiu niektorého alebo všetkých vašich osobných údajov, napíšte nám na info@czechdiscovery.eu Z dôvodu ochrany osobných údajov používateľov webovej stránky však budete musieť preukázať vašu totožnosť (napr. predložením pasu alebo vodičského oprávnenia, a kópie účtu za elektrinu s aktuálnou adresou). Táto služba môže byť spoplatnená.

Máte právo nás kedykoľvek požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, a to žiadosťou adresovanou na info@czechdiscovery.eu

V Žiline, dňa 17.11.2012