Osobitné podmienky pre hostiteľa – KÓDEX správania hostiteľa Czech Discovery

Tieto osobitné pravidlá bližšie určujú zásady využívania služieb webovej stránky www.czechdiscovery.eu (ďalej len „webová stránka“) hostiteľom. Prečítajte si aj podmienky používania webovej stránky, ktoré nájdete tu.

Majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 so sídlom Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 57615/L (ďalej aj „program Slovak Discovery“ alebo "nás" alebo "my").

Registráciou v programe Czech Discovery na webovej stránke ako hostiteľ potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito pravidlami, ako aj podmienkami používania webovej stránky, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto pravidlá doplniť alebo zmeniť, pričom aktuálne znenie vždy zverejníme na webovej stránke.

Hosťom sa rozumie osoba, ktorá zaplatila príslušný poplatok, čím sa stala členom programu Czech Discovery, a môže využívať výhody členstva, predovšetkým bezplatné parkovanie svojho obytného vozidla u hostiteľa a zľavy, ktoré hostiteľ poskytuje.

Hostiteľom sa rozumie osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke ako hostiteľ, t.j. osoba, ktorá poskytne bezplatne miesta na parkovanie pre obytné vozidlá na svojom pozemku.

Registrácia v programe Czech Discovery

Hostiteľ vyplnením registračného formulára získava možnosť pridávať na webovú stránku svoje objekty alebo prezentovať svoje služby.

Registrácia hostiteľa v programe Czech Discovery je bezplatná a je na dobu neurčitú.

Hostiteľ súhlasí, aby informácie, ktoré vyplnil v registračnom formulári pre hostiteľa v programe Czech Discovery, boli zverejnené, a boli tak k dispozícii širokej verejnosti majiteľov obytných vozidiel.

Registráciu môžete zrušiť písomnou žiadosťou o ukončenie registrácie doručenou nám poštou najneskôr 15. novembra toho – ktorého roku. Zrušenie registrácie je účinné dňom 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku.

Vašu registráciu môžeme zrušiť aj my z akéhokoľvek dôvodu, i bez jeho uvedenia, a to písomným alebo e-mailovým oznámením vám doručeným najneskôr 15. novembra toho – ktorého roku. Zrušenie registrácie je účinné dňom 1.1. nasledujúceho kalendárneho roku.

Za údaje, ktoré uvediete v registračnom formulári, ako aj za všetky ostatné informácie, ktoré zverejníte na webovej stránke, zodpovedáte výlučne vy. Je výsostnou záležitosťou vás ako hostiteľa a hosťa, na akých podmienkach sa dohodnete. Program Czech Discovery nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť z akýchkoľvek zmluvných dojednaní medzi vami a hosťom, ani z porušenia zmluvných či zákonných povinností vami alebo hosťom.

Záväzky hostiteľa – KÓDEX správania

V záujme obojstrannej spokojnosti s využívaním výhod programu Slovak Discovery - ako vás, tak aj hosťov – vás prosíme, aby ste dodržiavali najmä nasledovné pravidlá:

V Žiline, dňa 17.11.2012