Osobitné podmienky pre hosťa – KÓDEX správania hosťa Czech Discovery

Tieto osobitné pravidlá bližšie určujú zásady využívania služieb webovej stránky www.czechdiscovery.eu (ďalej len „webová stránka“) hosťom. Prečítajte si aj podmienky používania webovej stránky, ktoré nájdete tu.

Majiteľom a prevádzkovateľom webovej stránky je spoločnosť CaravanTips, s. r. o., IČO: 46 864 458 so sídlom Hálkova 3, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Žiline, odd. Sro, vl. č. 57615/L (ďalej aj „program Slovak Discovery“ alebo "nás" alebo "my").

Získaním členstva v programe Czech Discovery potvrdzujete, že ste sa oboznámili s týmito pravidlami, ako aj podmienkami používania webovej stránky, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek tieto pravidlá doplniť alebo zmeniť, pričom aktuálne znenie vždy zverejníme na webovej stránke.

Hosťom sa rozumie osoba, ktorá zaplatila príslušný poplatok, čím sa stala členom programu Czech Discovery, a môže využívať výhody členstva, predovšetkým bezplatné parkovanie svojho obytného vozidla u hostiteľa a zľavy, ktoré hostiteľ poskytuje.

Hostiteľom sa rozumie osoba, ktorá sa zaregistrovala na webovej stránke ako hostiteľ, t.j. osoba, ktorá poskytne bezplatne miesta na parkovanie pre obytné vozidlá na svojom pozemku.

Členstvo v programe Czech Discovery

Členstvo v programe Czech Discovery vzniká okamihom pripísania príslušného poplatku na účet majiteľa webovej stránky.

Členstvo v programe Czech Discovery poskytuje hosťovi najmä nasledovné výhody:

Po pripísaní príslušného poplatku na účet majiteľa webovej stránky zašleme hosťovi Kartu člena a nálepku na čelné sklo obytného vozidla, ktoré slúžia na preukázanie členstva v programe Czech Discovery. Na Karte člena aj nálepke bude uvedený jedinečný ID kód patriaci len konkrétnemu hosťovi, ktorý sa stal členom programu Czech Discovery.

Pred uplynutím obdobia, na ktorý bol členský poplatok zaplatený, si môže hosť svoje členstvo predĺžiť, a to zaplatením príslušnej sumy poplatku na ďalšie obdobie.

Je výsostnou záležitosťou hostiteľa a vás ako hosťa, na akých podmienkach sa dohodnete. Program Czech Discovery nezodpovedá za žiadne škody, ktoré môžu vzniknúť z akýchkoľvek zmluvných dojednaní medzi vami a hostiteľom, ani z porušenia zmluvných či zákonných povinností hosťom alebo hostiteľom.

Využívanie výhod členstva v programe Czech Discovery – KÓDEX správania

Aby hostiteľ vedel, že ste členom programu Czech Discovery, umiestnite nálepku na čelné sklo svojho obytného vozidla. Hostiteľ tak bude tiež vedieť, že ste prijali tieto pravidlá a zaviazali sa ich dodržiavať. Hostiteľ vás môže požiadať, aby ste sa preukázali Kartou člena. Karta člena vás po jej predložení hostiteľovi taktiež oprávňuje čerpať zľavy, ak ich hostiteľ poskytuje.

V záujme obojstrannej spokojnosti s využívaním výhod programu Czech Discovery - ako vás, tak aj hostiteľov – vás prosíme, aby ste akceptovali podmienky pobytu u hostiteľa resp. podmienky poskytovania služieb a obmedzenia dané hostiteľom.

Prosíme vás, o rešpektovanie a dodržanie najmä nasledovných pravidiel:

V Žiline, dňa 17.11.2012